Regulamin sklepu

Regulamin sklepu Gosiagora

Dzień dobry,
Poniżej został zamieszczony regulamin zakupów w ramach sklepu: sklep.gosiagora.com.
Administratorem danych osobowych jest Malagga Małgorzata Gora; ul Oliwska 6b/2 03-316 Warszawa. Nop: 899-142-44-60
Pytania proszę kierować pod adres: gosia@gosiagora.com
Z pozdrowieniami Małgorzata Góra

§1
Definicje
Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna,
Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem
Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem http://sklep.gosiagora.com/
Sprzedawca – Malagga Małgorzata Góra; ul. Oliwska 6b/2; 03-316 Warszawa NIP: 899-142-44-60

§2
Postanowienia wstępne
Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów fizycznych, treści cyfrowych oraz usług za pośrednictwem Sklepu/ świadcząc jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu. Kupujący może dokonać zakupu, widniejących na stronie sklepu, produktów, treści cyfrowych i usług.
Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.

Do korzystania ze Sklepu wystarczające są:
a/ dostęp do Internetu,
b/ standardowy system operacyjny,
c/ standardowa przeglądarka internetowa,
d/ posiadanie aktywnego adresu e-mail.
4. Kupujący, aby dokonać zakupu zobowiązany jest do podania danych niezbędnych do dokonania sprzedaży. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem.
5. Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

§3
Usługi świadczone drogą elektroniczną
1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie.
3. Sprzedawca zapewnia również Kupującemu możliwość zapisania się do newslettera. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera.
4. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego również usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.
5. Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie, za pomocą automatycznego mechanizmu Sklepu, formularza rejestracyjnego. Z chwilą przesłania formularza rejestracyjnego, między Kupującym a Sprzedawcą zawierana jest umowa o prowadzenie konta w Sklepie. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Kupujący może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, usuwając konto. Poprzez formularz rejestracyjny rozumie się również zaznaczenie checkboxa wyrażającego chęć założenia konta w trakcie składania zamówienia.
6. Odpłatne są umowy sprzedaży, umowy o dostarczenie treści cyfrowych oraz umowy o świadczenie usług zawierane za pośrednictwem Sklepu.
7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
8. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
9. Kupujący może zgłaszać wszelkie uwagi na temat funcjonowania sklepu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail gosia@gosiagora.com.
10. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§4
Vouchery na sesje
Vouchery na sesje fotograficzne są dostarczane drogą pocztową lub elektoroniczną. Sposób dostarczenia jest ustalony w trakcie składania zamówienia.
Vouchery moga być wykorzystane przez Kupującego lub osobę trzecią po uprzednim umówieniu się na sesję.
Ze względu na charakter voucherów, ich sposób wykorzystania zostaje bezpośrednio ustalony z osobą posiadającą voucher.
Na voucherze znajduje się numer zamówienia. Nie będą honorowane vouchery bez tego numeru.
W sprawach dotyczących warunków zakupu i zwrotu vouchery podlegają zasadom zawartym w niniejszym Regulaminie.
§5

Składanie zamówienia
1. W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest do:
a/ wybrania produktu, treści cyfrowej lub usługi będącą przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”. Jeśli produkt posiada kilka opcji naley wybrać opowiednią opcję.

b/ Przejścia przez koleje etapy składania zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia, wybierając sposób płatności, sposób dostawy oraz składając stosowne oświadczenia poprzez zaznaczanie checkboxów;

c/ Kliknąciq w przycisk „Kupuję i płacę”.

3. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności.
4. W przypadku wątpliwości Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych.
5. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień w momencie nawiązania kontaktu prze Kupującego.
6. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe.
7. Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania danych podanych przez Kupującego pod kątem ich prawdziwości i poprawności.
8. Po skutecznym dokonaniu płatności Kupując umowę uważa się za zawartą pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

§5
Formy dostawy i metody płatności
Przy zamówieniu produktów fizycznych Kupujący otrzymuje informację na temat sposobu dostawy z kosztami oraz orientacyjnym terminie dostawy.
Koszt dostawy ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca odmiennie określi w Sklepie.
W Sklepie dostępne są następujące metody płatności za zamówienie:
a/ Płatność przelewem na konto wskazane przez Sprzedającego.

§6
Realizacja zamówienia

1. Zamówione produkty fizyczne zostaną dostarczone Kupującemu w sposób wybrany na etapie
składania zamówienia. Dostawa produktów następuje po zrealizowaniu zamówienia. Przez realizację zamówienia rozumie się w tym przypadku przygotowanie zamówienia do wysyłki.

2. Zamówione treści cyfrowe zostaną dostarczone Kupującemu poprzez wysyłkę na adres e-mail linku pozwalającego pobrać zamówione treści cyfrowe. Wiadomość zostanie wysłania niezwłocznie po zawarciu umowy.

§7
Odstąpienie Kupującego od umowy

1. Kupujący, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik (w przypadku umowy sprzedaży) albo w ciągu 14 dni od zawarcia umowy (w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych oraz o świadczenie usług).

2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

a/ o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

b/ o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.

4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

6. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.

8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§8
Odpowiedzialność za wady
Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt lub treść cyfrową wolną od wad, jak również wykonać usługę w sposób niewadliwy.
Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli produkt lub treść cyfrowa ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady) oraz gdy usługa została wykonana w sposób wadliwy.

Zakres i zasady odpowiedzialności (rękojmi) za wady regulują postanowienia Kodeksu cywilnego. Na zasadach określonych w tych przepisach, Kupujący może m.in. żądać usunięcia wady, wymiany rzeczy na wolną od wad, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy.

Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

§9
Dane osobowe i pliki cookies
Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem (https://sklep.gosiagora.com/polityka-prywatnosci/)

§10
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

a/ zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
b/ zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
c/ skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

§11
Pozostałe postanowienia
1.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
2.
Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
3.
Kupujący, którzy posiadają konto w Sklepie o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez usunięcie konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.
4.
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.12.2019 r.
5.
Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie PDF – linki znajdują się poniżej Regulaminu.

Scroll Up